Zagroda

DARMOWA DOSTAWA NA TERENIE CAŁEJ POLSKI JUŻ OD 110 ZŁ!

Regulamin

DEFINICJE

 

Sklep Internetowy – sklep dostępny pod adresem internetowym prowadzony przez Sprzedawcę Artura Klockowskiego, dostępny pod domeną internetową: www.sklepzagroda.pl

 

Sprzedawca – Artur Klockowski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą

FiszMasz Przetwory Rybne Artur Klockowski ul. Osiedlowa 1 76-156 Bobolin

NIP: 4990685506, prowadzący serwis internetowy pod adresem: www.sklepzagroda.pl zwany dalej „Serwisem”, adres poczty elektronicznej: biuro@sklepzagroda.pl

 

Konsument – osoba fizyczna dokonującą zakupu w Sklepie Internetowym Sprzedawcy niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową

 

Przedsiębiorca – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna wykonująca działalność gospodarczą lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna umowa przyznaje zdolność prawną, wykonująca działalność gospodarczą, dokonująca zakupu w Sklepie Internetowym Sprzedawcy związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą

 

Przedsiębiorca na prawach Konsumenta – osoba fizyczna dokonująca zakupu  w Sklepie Internetowym Sprzedawcy w celu bezpośrednio związanym z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej czynności prawnej wynika, że czynność ta nie posiada dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

 

Zamawiający – Konsument, Przedsiębiorca na prawach Konsumenta lub Przedsiębiorca, korzystający ze Sklepu Internetowego na zasadach określonych w Regulaminie, w tym w szczególności w celu dokonania zakupów

 

Regulamin – przedmiotowy dokument, określający warunki sprzedaży oraz działalności Sklepu Internetowego. Niniejszy Regulamin jest na podstawie przepisów art. 384 Kodeksu Cywilnego częścią Umowy sprzedaży zawartej z Zamawiającym

 

Produkt – towar prezentowany w sklepie internetowym Serwisu

 

Zamówienie – oświadczenie woli Zamawiającego, złożone za pośrednictwem Sklepu Internetowego Sprzedawcy, określające: rodzaj i ilość Produktów, sposób zapłaty, sposób dostawy, miejsce dostawy, oraz dane Zamawiającego, stanowiące złożenie przez Zamawiającego oferty zawarcia umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego

 

 1. REGULACJE WSTĘPNE
  1. Sklep Internetowy, umożliwia kupowanie towarów przy pomocy sieci elektronicznej (Internet) – pod adresem: sklepzagroda.pl

 

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
  1. Regulamin określa zasady zakupów w Sklepie Internetowym.
  2. Zamawiający powinien zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu najpóźniej w chwili składania Zamówienia.
  3. Umowa sprzedaży zawierana jest między Zamawiającym a Sprzedawcą.
  4. Umowa sprzedaży Produktów zawierana jest zgodnie z przepisami prawa polskiego.
  5. Sklep Internetowy posiada siedzibę na terenie Polski

 

 1. ZASADY DOKONYWANIA ZAKUPÓW
  1. Sklep Internetowy służy do dokonywania zakupów wybranych Produktów za pośrednictwem sieci Internet.
  2. Zakupy w Sklepie Internetowym mogą być dokonywane przez osoby prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, pełnoletnie osoby fizyczne.
  3. Sprzedawca umożliwia realizację zamówienia i dostawę Produktów na terenie Polski.
  4. Ceny wszystkich Produktów widoczne w Sklepie Internetowym to ceny brutto (zawierające podatek VAT), wyrażone w złotych polskich.
  5. Produkty mogą nieznacznie odbiegać wagą od podanej wagi na stronie Serwisu. Podane ceny są cenami za porcje, a Klient dodając Produkt do wirtualnego koszyka zgadza się na otrzymanie Produktu, którego waga będzie się różnić o +/– 10%.
  6. W celu złożenia zamówienia należy wykonać następujące kroki:

* wybrać Produkt lub Produkty i dodać je do wirtualnego koszyka;

* w widoku Koszyk użyć przycisku „Przejdź do płatności”;

* uzupełnić wymagane dane osobowe i wybrać metodę płatności;

* nacisnąć przycisk „Kupuję i płacę”.

 1. Z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail z potwierdzeniem zamówienia, zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 2. Sklep Internetowy zastrzega, że może zaistnieć sytuacja, kiedy nie wszystkie zamówione Produkty będą dostępne. W takim przypadku Zamawiający otrzyma wiadomość z informacją o brakach lub Produkty zostaną niedodane do zamówienia, a po dostawie zostanie zlecony zwrot środków za brakujące Produkty.
 3. Ze względu na charakter sprzedawanych produktów mogą się one różnić od przedstawionych na zdjęciach.

 

 1. FORMY PŁATNOŚCI I CENY
  1. Zamawiający ma możliwość dokonania płatności poprzez płatność elektroniczną (przelewem elektronicznym lub kartą) a także przy odbiorze gotówką. Po wybraniu formy płatności Zamawiający zostanie poinformowany o numerze rachunku, na który dokonać należy przelewu oraz o numerze zamówienia, który wskazać należy w tytule przelewu, bądź automatycznie zostanie przekierowany do bramki z płatnością.
  2. Dostępne formy płatności:
 • karty płatnicze Visa i MasterCard;
 • przelew elektroniczny;
 • BLIK;
 • płatność gotówką przy odbiorze.
  1. Podmiot świadczący obsługę płatności online to przelewy24.pl.

 

 1. WARUNKI DOSTAWY TOWARÓW
  1. Zamówienia realizowane są od kwoty minimalnej 80 złotych zamówionych Produktów.
  2. Po otrzymaniu zamówienia, jest ono realizowane w ciągu dwóch dni roboczych.
  3. Dostawa może być realizowana pod wskazany adres za pośrednictwem firmy kurierskiej działającej na zlecenie Sprzedawcy lub też za pośrednictwem Paczkomatu InPost. Adresem dostawy jest wtedy adres Paczkomatu InPost wybranego przez Klienta przy składaniu zamówienia.

 

 1. ODSTĄPIENIE OD UMOWY
  1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, ma prawo od niej odstąpić bez podawania przyczyny w terminie 14 dni kalendarzowych, z zastrzeżeniem 6 ust. 2.
  2. Zgodnie z art. 38 ustawy o prawach konsumenta prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczona w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 • w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.
  1. Zamówienie może zostać anulowane, gdy:
 • formularz Zamówienia zostanie wypełniony częściowo (w szczególności gdy podany zostanie błędny adres e-mail, telefon kontaktowy bądź adres dostawy);
 • zamawiający na którymkolwiek z etapów składania Zamówienia, zaprzestanie wykonywania kolejnych kroków, przez co nie ukończy procesu składania Zamówienia;
 • na wyraźne życzenie Zamawiającego zgłoszone do Sprzedawcy.
  1. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone w następującej formie:
 • pisemnie na adres:

Artur Klockowski

Sklep Zagroda

ul. Zwycięstwa 164

75-612 Koszalin

 

 • w formie elektronicznej poprzez wysłanie wiadomości na adres: biuro@sklepzagroda.pl;
  1. Do oświadczenia należy dołączyć dowód zakupu.
  2. Wzór oświadczenia odstąpienia od umowy zawarty jest z Załączniku 1 niniejszego Regulaminu.
  3. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie – nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia – zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia produktów. Pieniądze powinny zostać zwrócone w taki sam sposób jakiego wcześniej użył kupujący, chyba że wyraził on zgodę na inną formę zwrotu wpłaconych środków (o ile nie łączy się to dla niego z dodatkową odpłatnością).
  4. Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić Produkt Sprzedawcy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem. Konsument może zwrócić Produkt na adres:

Artur Klockowski

Sklep Zagroda

ul. Zwycięstwa 164

75-612 Koszalin

 

 1. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
  1. Klient w przypadku, jeżeli stwierdzi wady Produktów, ma prawo złożenia reklamacji. Złożenie reklamacji musi nastąpić w 24 godziny od momentu dostawy.
  2. Reklamację należy przesłać na adres biuro@sklepzagroda.pl.
  3. Rozpatrzenie reklamacji następuje w terminie 5 dni roboczych od daty złożenia reklamacji.
  4. O sposobie rozstrzygnięcia reklamacji Klient zostanie poinformowany na adres e-mail, z którego dokonano zgłoszenia reklamacyjnego.
  5. W przypadku gdy wskutek rozstrzygnięcia reklamacji ma nastąpić zwrot ceny za Produkty objęte taką reklamacją, należy podać numer konta, na które taki zwrot zostanie dokonany.

 

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmiany niniejszego Regulaminu w szczególnych przypadkach, w tym w razie konieczności dostosowania zapisów Regulaminu do przepisów prawa, do zaleceń, nakazów, orzeczeń, postanowień, interpretacji, wytycznych lub decyzji uprawnionych władz publicznych, a ponadto w związku z rozbudową lub zmianą Sklepu Internetowego, koniecznością dostosowania warunków technicznych, koniecznością usunięcia omyłek pisarskich, z przyczyn organizacyjnych oraz  w celu poprawy jakości świadczonej obsługi. Informacja o zmianie Regulaminu zostanie umieszczona na stronie Sklepu Internetowego: www.sklepzagroda.pl
 3. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, Konsument ma możliwość:
 • zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży;
 • skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu Cywilnego, Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Ustawy o prawach konsumenta.

Załącznik 1. Formularz zwrotu